دستگاه IP تغییر

Published: 1400-04-08 in AzaranWeb by AzaranWeb

 

تغییر IP دستگاه

System→ Network

وارد کردن IP دستگاه بر اساس شبکه مشتری IP Address:

وارد کردن Subnet Mast متناسب با گام قبلیSubnet Mask:

وارد کردن LAN IP شبکه Gateway:

کلیک بر روی Save

کلیک بر روی Reboot Now